Jingwen's Homepage

Graduate Students

61913 cong guo
Yuxian Qiu Cong Guo
Deep Learning System
Deep Learning Acceleration
(Ph.D. 2015, co-advised)
(Ph.D. 2020 & M.S. 2017)

Image uploaded from iOSPasted Graphic 2
Yangjie Zhou Zhihui Zhang
Computer ArchitectureGraph Processing
(Ph.D. 2018) (Ph.D. 2019)
Pasted Graphic 6Pasted Graphic 3
Yue Guan Zhaodong Li
Model Compression and System Codesign360 Video
(Ph.D. 2020 & M.S. 2018) (M.S. 2019)

Pasted Graphic 5Pasted Graphic 4
Zihan Liu Yakai Wang
DL CompilerAdversarial Defense
(M.S. 2019) (M.S. 2020)


Pasted GraphicPasted Graphic 1
Runzhe Chen Guandong Lu
Accelerator ReliabilityReliability on HPC Systems
(M.S. 2020, co-advised)(M.S. 2020)Undergraduate Students
Xian Gao
Yijia DiaoPast Students
Ding Zhou
Yesheng Ma
Mengyang Liu

Xinzhe Li
Yadong Luo