Organization

Click image to enlarge

 

Administrators
Wu Fan Department Head
Zhu Haojin Department Secretary
Chen Quan Deputy Department Head
Chen Yuting Deputy Department Head
Kong Linghe Deputy Department Head
Luo Yuan Deputy Department Head
Academic Committee
Chen Guihai Fu Yuxi Gu Dawu Guo Minyi
Li Jie Liang Xiaoyao Luo Yuan Lv Bao-Liang
Wu Fan Xu Lei Yu Yong Zhang Liqing
Zhu Yanmin      
Degree Committee
Cao Jian Huang Linpeng Liang Xiaoyao Liu Shengli
Lu Hongtao Luo Yuan Wu Fan Xue Guangtao
Zhang Liqing Zhu Qili Zhu Yanmin Binyu Zang(School of Software)
Xubo Yang(School of Software)      

Quick Search

Laboratory Inquiry

Institute Inquiry

Contact webmaster@cs.sjtu.edu.cn

Copyright @ 2013 SJTU Computer Science & Engineering All Rights Reserved