Complete Publication List                 (click here to my homepage)

To appear

[220] Ning Wang, Jiang Bian, Yuchen Li, Xuhong Li, Shahid Mumtaz, Linghe Kong*, Haoyi Xiong*. "Multi-purpose RNA Language Modeling with Motif-aware Pre-training and Type-guided Fine-tuning". Nature Machine Intelligence (NMI), accepted.
[219] Xiaofeng Gao*, Akbar Majidi, Guanhao Wu, Nazila Jahanbakhsh, Linghe Kong, Guihai Chen. "Nous: Drop-Freeness and Duplicate-Freeness in Consistent Multicast Routing Update with SDN". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), accepted.
[218] Zhuo Song, Jiejian Wu, Teng Ma, Zhe Wang, Linghe Kong*, Zhenzao Wen, Jingxuan Li, Yang Lu, Yong Yang, Tao Ma, Zheng Liu, Guihai Chen. "Zero+: Monitoring Large-scale Cloud-native Infrastructure using one-sided RDMA". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), accepted.
[217] Deyu Lin*, Zhijie Chen, Xuan Liu, Linghe Kong, Yong Liang Guan. "ESWCM: A Novel Energy-sustainable Approach for SWIPT-enabled WSN with Constraint MEAP Configurations". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), accepted.
[216] Guanjie Cheng, Junqin Huang, Yewei Wang, Jun Zhao*, Linghe Kong, Shuiguang Deng*, Xueqiang Yan. "Conditional Privacy-Preserving Multi-Domain Authentication and Pseudonym Management for 6G-Enabled IoV". IEEE Transactions on Information Forensics & Security (TIFS), accepted.
[215] Xiao-Yang Liu*, Qifang Huang, Xiaochen Han, Bo Wu, Linghe Kong, Anwar Walid, Xiaodong Wang. "Real-Time Decoding of Snapshot Compressive Imaging Using Tensor FISTA-Net". IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), accepted.
[214] Haonan Luo, Jing Wang, Deyu Lin*, Linghe Kong, Yufei Zhao, Yong Liang Guan. "A Novel Energy-Efficient Approach Based On Clustering Using Grey Prediction in WSNs for IoT Infrastructures". IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), accepted.

2024

[213] Zhe Wang, Huanwu Hu, Linghe Kong*, Xinlei Kang, Qiao Xiang, Jingxuan Li, Yang Lu, Zhuo Song, Peihao Yang, Jiejian Wu, Yong Yang, Tao Ma, Zheng Liu, Xianlong Zeng, Dennis Cai, Guihai Chen. "Diagnosing Application-network Anomalies for Millions of IPs in Production Clouds". USENIX ATC, Santa Clara, USA, 2024.
[212] Yunzhong Chen, Jiadi Yu*, Yingying Chen, Linghe Kong, Yanmin Zhu, Yi-Chao Chen. "RFSpy: Eavesdropping on Online Conversations with Out-of-Vocabulary Words by Sensing Metal Coil Vibration of Headsets Leveraging RFID". ACM MOBISYS, Tokyo, Japan, 2024.

[211] Xing Fang, Feiyan Ding, Bang Huang, Ziyi Wang, Gao Han, Rulan Yang, Lizhao You, Qiao Xiang*, Linghe Kong, Yutong Liu, Jiwu Shu. "Network Can Help Check Itself: Accelerating SMT-based Network Configuration Verification Using Network Domain Knowledge". IEEE INFOCOM, Vancouver, Canada, 2024.

[210] Zheng Chen, Yulun Zhang*, Jinjin Gu, Linghe Kong*, Xiaokang Yang. "Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution". ICLR, Vienna, Austria, 2024.
[209] Jiale Zhang, Yulun Zhang*, Jinjin Gu, Jiahua Dong, Linghe Kong*, Xiaokang Yang. "Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising". ICLR, Vienna, Austria, 2024.

[208] Hao Kong, Haoxin Lyu, Jiadi Yu*, Linghe Kong, Junlin Yang, Yanzhi Ren, Hongbo Liu, Yi-Chao Chen. "mmHand: 3D Hand Pose Estimation Leveraging mmWave Signals". IEEE ICDCS, Jersey City, New Jersey, USA, 2024.
[207] Long Chen, Yi Ching Chou, Hengzhi Wang, Feng Wang, Haoyuan Zhao, Hao Fang, Sami Ma, Feilong Tang, Linghe Kong, Jiangchuan Liu*. "TASRI: Toward Traffic-Aware, Sustainable and Reliable ISL Provisioning for LEO Satellite Constellation Networking". IEEE/ACM IWQoS Short Paper, Guangzhou, China, 2024.
[206] Yuxin Wang, Haoyu Liu, Haohao Song, Siyong Huang, Shaoxiang Qin, Yutong Liu, Qiao Xiang*, Linghe Kong, Geng Li, Jiwu Shu, Xue Liu. "Toward Collaborative Low-Latency Interdomain Traffic Engineering via Edge Peering". IEEE/ACM IWQoS Short Paper, Guangzhou, China, 2024.
[205] Mingxin Cai, Yutong Liu*, Linghe Kong*, Guihai Chen, Liang Liu, Meikang Qiu, Shahid Mumtaz. "Resource Critical Flow Monitoring in Software-Defined Networks". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 32, No. 1, pp. 396-410, 2024.
[204] Yunzhong Chen, Jiadi Yu*, Linghe Kong, Yanmin Zhu, Feilong Tang. "Sensing Human Gait for Environment-Independent User Authentication using Commodity RFID Devices". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 23, No. 5, pp. 6304-6317. 2024.
[203] Xingrui Yi, Jianqiang Li, Yutong Liu, Linghe Kong*, Ying Shao*, Guihai Chen, Xue Liu, Shahid Mumtaz, Joel J. P. C. Rodrigues. "ArguteDUB: Deep Learning based Distributed Uplink Beamforming in 6G-Based IoV". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 23, No. 4, pp. 2551-2565, 2024.

[202] Junqin Huang, Linghe Kong*, Long Cheng, Hong-Ning Dai, Meikang Qiu, Guihai Chen, Xue Liu, Gang Huang. "BlockSense: Towards Trustworthy Mobile Crowdsensing via Proof-of-Data Blockchain". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 23, No. 2, pp. 1016-1033, 2024.
[201] Junqin Huang, Linghe Kong*, Jingwei Wang, Guihai Chen, Jianhua Gao, Gang Huang, Muhammad Khurram Khan. "Secure Data Sharing over Vehicular Networks Based on Multi-Sharding Blockchain". ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), Vol. 20, No. 2, pp. 31: 1-23, 2024.
[200] Chan Su, Jianguo Wei, Deyu Lin*, Linghe Kong, Yong Liang Guan. "Task Offloading and Resource Allocation for Fog Computing in NG Wireless Networks: A Federated Deep Reinforcement Learning Approach". IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), Vol. 11, No. 4, pp. 6802-6816, 2024.

[199] Chan Su, Jianguo Wei, Deyu Lin*, Linghe Kong, Yong Liang Guan. "A Novel Model for Fall Detection and Action Recognition Combined Lightweight 3D-CNN and Convolutional LSTM Networks". Springer Pattern Analysis and Applications (PAA), Vol. 27, No. 1, pp. 1-16, 2024.

2023

[198] Qiao Xiang, Chenyang Huang, Ridi Wen, Yuxin Wang, Xiwen Fan, Zaoxing Liu, Linghe Kong*, Dennis Duan, Franck Le, Wei Sun. "Beyond a Centralized Verifier: Scaling Data Plane Checking via Distributed, On-Device Verification". ACM SIGCOMM, New York, NY, USA, 2023.
[197] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Linghe Kong*, Qingzhong Wang, Shuaiqiang Wang, Guihai Chen, Dawei Yin. "S2phere: Semi-Supervised Pre-training for Web Search over Heterogeneous Learning to Rank Data". ACM KDD, Long Beach, CA, USA, 2023.

[196] Xiong Wang, Jun Huang*, Bizhao Shi, Zhe Ou, Guojie Luo, Linghe Kong, Daqing Zhang, Chenren Xu*. "RFSIFTER: Sifting Signals at Layer-0.5 to Mitigate Ambient Wideband Interference for IoT". ACM MOBICOM, Madrid, Spain, 2023.
[195] Rui Kong, Yuanchun Li*, Yizhen Yuan, Linghe Kong*. "ConvReLU++: Reference-based Lossless Acceleration of Conv-ReLU Operations on Mobile CPU". ACM MOBISYS, Helsinki, Finland, 2023.
[194] Jiahong Xie, Hao Kong, Jiadi Yu*, Yingying Chen, Linghe Kong*, Yanmin Zhu, Feilong Tang. "mm3DFace: Nonintrusive 3D Facial Reconstruction Leveraging mmWave Signals". ACM MOBISYS, Helsinki, Finland, 2023.
[193] Yunzhong Chen, Jiadi Yu*, Linghe Kong*, Hao Kong, Yanmin Zhu, Yi-Chao Chen. "RF-Mic: Live Voice Eavesdropping via Capturing Subtle Facial Speech Dynamics Leveraging RFID". ACM UBICOMP, 2023.
[192] Zhe Wang, Linghe Kong*, Longfei Shangguan, Liang He, Kangjie Xu, Yifeng Cao, Hui Yu, Qiao Xiang, Jiadi Yu, Teng Ma, Zhuo Song, Zheng Liu, Guihai Chen. "LigBee: Symbol-Level Cross-Technology Communication from LoRa to ZigBee". IEEE INFOCOM, New York, USA, 2023.
[191] Zheng Chen, Yulun Zhang, Ding Liu, Bin Xia, Jinjin Gu, Linghe Kong, Xin Yuan. "Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring". NeurIPS, New Orleans, Louisiana, USA, 2023.
[190] Zheng Chen, Yulun Zhang*, Jinjin Gu, Linghe Kong*, Xiaokang Yang. "Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution". ICCV, Paris, France, 2023.
[189] Jiale Zhang, Yulun Zhang*, Jinjin Gu, Yongbing Zhang, Linghe Kong*, Xin Yuan. "Accurate Image Restoration with Attention Retractable Transformer". ICLR, Kigali, Rwanda, 2023.
[188] Rong Ding, Haiming Jin*, Jianrong Ding, Xiaocheng Wang, Guiyun Fan, Fengyuan Zhu, Xiaohua Tian, Linghe Kong. "Push the Limit of Single-Chip mmWave Radar-Based Egomotion Estimation with Moving Objects in FoV". ACM SENSYS, Istanbul, Turkiye, 2023.
[187] Yangfan Huang, Yuling Lin, Haizhou Du, Yijian Chen, Haohao Song, Linghe Kong, Qiao Xiang*, Qiang Li, Franck Le,Jiwu Shu. "Toward a Unified Framework for Verifying and Interpreting Learning-Based Networking Systems". IEEE/ACM IWQoS, Orlando, FL, USA, 2023.
[186] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Linghe Kong*, Zeyi Sun, Hongyang Chen, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin. "MPGraf: a Modular and Pre-trained Graphformer for Learning to Rank at Web-scale". IEEE ICDM, Shanghai, China, 2023. (Best Student Paper Award)
[185] Cheng He, Fulong Tian, Peijiao Xue, Yuan Wu, Yao Li, Jiajia Li, Zikai Wang*, Feng Tan, Hongyang Chen, Linghe Kong. "PatternRCA: A Pattern-aware Root Cause Analysis Framework For Multi-dimensional Time Series". IEEE ICDM, Shanghai, China, 2023.
[184] Xuhong Li, Xuanyu Wu, Linghe Kong, Xiao Zhang, Siyu Huang, Dejing Dou, Haoyi Xiong*. "ContRE: A Complementary Measure for Robustness Evaluation of Deep Networks via Contrastive Examples". IEEE ICDM, Shanghai, China, 2023.

[183] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Linghe Kong*, Shuaiqiang Wang, Zeyi Sun, Hongyang Chen, Guihai Chen, Dawei Yin. "LtrGCN: Large-Scale Graph Convolutional Networks-based Learning to Rank for Web Search". ECML PKDD, Turin, Italy, 2023.
[182] Linghe Kong*, Jinlin Tan, Junqin Huang, Guihai Chen, Shuaitian Wang, Xi Jin, Peng Zeng, Muhammad K. Khan, Sajal K. Das. "Edge-Computing-Driven Internet of Things: A Survey". ACM Computing Surveys (
CSUR), Vol. 55, No. 8, pp. 174: 1-41, 2023.
[181] Evgeny Khorov*, Artem Krasilov, Maxim Susloparov, Linghe Kong. "Boosting TCP & QUIC Performance in mmWave, Terahertz, and Lightwave Wireless Networks: a Survey". IEEE Communications Surveys and Tutorial (COMST), Vol. 25, No. 4, pp. 2862-2891, 2023.
[180] Xi Chen, Qiao Xiang, Linghe Kong*, Huisan Xu, Xue Liu. "Learning from FM Communications: Toward Accurate, Efficient, All-Terrain Vehicle Localization". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 31, No. 1, pp. 42-57, 2023.

[179] Tong Liu*, Shenggang Ni, Xiaoqiang Li, Yanmin Zhu, Linghe Kong, Yuanyuan Yang. "Deep Reinforcement Learning based Approach for Online Service Placement and Computation Resource Allocation in Edge Computing". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 22, No. 7, pp. 3870-3881, 2023.
[178] Chi Xu, Zixuan Tang, Haibin Yu*, Peng Zeng, Linghe Kong*. "Digital Twin-Driven Collaborative Scheduling for Heterogeneous Task and Edge-End Resource via Multi-Agent Deep Reinforcement Learning". IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 41, No. 10, pp. 3056-3069, 2023.
[177] Zhe Wang, Linghe Kong*, Xue Liu, Guihai Chen. "Embracing Channel Estimation in Multi-Packet Reception of ZigBee". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 22, No. 5, pp. 2693-2708, 2023.
[176] Yiqin Wang, Linghe Kong, Siyu Lin*, Liang He. "Detecting Engine Anomalies Using Batteries". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 22, No. 4, pp. 2069-2083, 2023.
[175] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Qingzhong Wang, Linghe Kong*, Hao Liu, Haifang Li, Jiang Bian, Shuaiqiang Wang, Guihai Chen, Dejing Dou, Dawei Yin. "COLTR: Semi-supervised Learning to Rank with Co-training and Over-parameterization for Web Search". IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Vol. 35, No. 12, pp. 12542-12555, 2023.
[174] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Linghe Kong*, Rui Zhang, Fanqin Xu, Guihai Chen, Minglu Li. "MHRR: MOOCs Recommender Service with Meta Hierarchical Reinforced Ranking". IEEE Transactions on Service Computing (TSC), Vol. 16, No. 6, pp, 4467-4480. 2023.
[173] Junqin Huang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Qiao Xiang, Xi Chen, Xue Liu. "Blockchain-based Federated Learning: A Systematic Survey". IEEE Network Magazine (NETWORK), Vol. 37, No. 6, pp. 150-157, 2023.
[172] Kangjie Xu, Junqin Huang, Linghe Kong*, Jiadi Yu, Guihai Chen. "PV-TSC: Learning to Control Traffic Signals for Pedestrian and Vehicle Traffic in 6G Era". IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 24, No. 7, pp. 7552-7563, 2023.
[171] Yongshuai Duan, Junqin Huang, Jiale Lei, Linghe Kong*, Yibin Lv, Zhiliang Lin, Guihai Chen, Muhammad Khurram Khan. "AISChain: Blockchain-based AIS Data Platform with Dynamic Bloom Filter Tree". IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 24, No. 2, pp, 2332-2343, 2023.
[170] Yuchen Li, Haoyi Xiong*, Linghe Kong*, Jiang Bian, Shuaiqiang Wang, Guihai Chen, Dawei Yin. "GS2P: A Generative Pre-trained Learning to Rank Model with Over-parameterization for Web-Scale Search". DSAA, Thessaloniki, Greece, 2023. (Best Paper Award, fast track to journal Machine Learning)

[169] Jiadong Chen, Hengyu Ye, Xiaofeng Gao*, Fan Wu, Linghe Kong, Guihai Chen. "An Adaptive Data-Driven Imputation Model for Incomplete Event Series". ADMA, Shenyang, China, 2023. (Best Student Paper Award)
[168] Haoyu Liu, Feiyan Ding, Yao Wang, Qiao Xiang*, Jiwu Shu, Haizhou Du, Linghe Kong, Xue Liu. "What Appears Suboptimal May Surprise You: A Fixed-Rate Scheduling Policy for Geo-Distributed CoFlows". IEEE ICPADS, Hainan, China, 2023. (Outstanding Paper Award)

[167] Jiejian Wu, Zhe Wang, Teng Ma, Linghe Kong*, Yutong Liu, Zhuo Song, Jiadi Yu, Yong Yang, Tao Ma, Guihai Chen. "DySched: Relieving Large-Scale Incast for Cloud-Native RDMA Applications". IEEE ISPA, Wuhan, China, 2023.
[166] Jing Li, Peihao Yang, Linghe Kong*, Guihai Chen. "A BPF-Based Task Scheduling Scheme for Heterogeneous Multiprocessor Systems". IEEE ISPA, Wuhan, China, 2023.
[165] Jiale Lei, Peihao Yang, Linghe Kong*, Yehan Ma, Xingjian Lu, Deyu Lin, Guihai Chen, E Zhao. "ACORN: Adaptive Compression-Reconstruction for Video Services in 5G-U Industrial IoT". IEEE MSN, Nanjing, China, 2023.

[164] Hong Tang, Junqin Huang, Kai Liu, Linghe Kong*, Guihai Chen, Shuangxi Cao, Chuyan Niu, Yufeng Wei. "Relayer-enabled Sharding Blockchain for Satellite Internet with High Concurrency". IEEE GLOBECOM, Kuala Lumpur, Malaysia, 2023.
[163] Qiwen Wang, Zhe Wang, Linghe Kong*, Yutong Liu, Ying Shao, Shahid Mumtaz. "OrthZig: Concurrent Transmissions Based on Waveform Orthogonality in ZigBee". IEEE GLOBECOM, Kuala Lumpur, Malaysia, 2023.
[162] Qiao Ren, Siyu Lin*, Yuanxuan Li, Shichao Li, Linghe Kong*, Shahid Mumtaz, Bo Ai. "Resource Slicing Strategy for Services Co-existence in Wireless Train Communication Network". IEEE GLOBECOM, Kuala Lumpur, Malaysia, 2023.

2022

[161] Zhe Wang, Teng Ma, Linghe Kong*, Zhenzao Wen, Jingxuan Li, Zhuo Song, Yang Lu, Yong Yang, Tao Ma, Guihai Chen, Wei Cao. "Zero Overhead Monitoring for Cloud-native Infrastructure using RDMA". USENIX ATC, Carlsbad, CA, USA, 2022.
[160] Yutong Liu, Landu Jiang, Linghe Kong*, Qiao Xiang, Xue Liu, Guihai Chen. "Wi-Fruit: See Through Fruits with Smart Devices". ACM UBI
COMP, Atlanta, USA and Cambridge, UK, 2022. (ACM Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT), Vol. 5, No. 4, pp. 1-29, 2021.)
[159] Zheng Chen, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Yongbing Zhang,
Linghe Kong*, Xin Yuan"Cross Aggregation Transformer for Image Restoration". NeurIPS, New Orleans, Louisiana, USA, 2022. (Featured paper, Spotlight)
[158] Hao Kong, Xiangyu Xu, Jiadi Yu*, Qilin Chen, Chenguang Ma, Yingying Chen,Y-Chao Chen, Linghe Kong. "m^3Track: mmWave-based Multi-User 3D Posture Tracking". ACM MOBISYS, Portland, Oregon, USA, 2022.
[157] Hao Kong, Li Lu, Jiadi Yu*, Yanmin Zhu, Feilong Tang, Yi-Chao Chen, Linghe Kong, Feng Lyu. "Push the Limit of WiFi-based User Authentication towards Undefined Gestures". IEEE INFOCOM, Virtual Conference, 2022.
[156] Yuchen Li, Haoyi Xiong, Linghe Kong*, Rui Zhang, Dejing Dou, Guihai Chen. "Meta Hierarchical Reinforced Learning to Rank for Recommendation: A Comprehensive Study in MOOCs". ECML PKDD
, Grenoble, France, 2022.
[155] Linghe Kong*, Yutong Liu, Yunxin Liu, Le Zheng, Meikang Qiu, Guihai Chen. "WheelLoc: Practical and Accurate Localization for Wheeled Mobile Target via Integrated Sensing and Communication". IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 40, No. 7, pp. 2219-2232, 2022. (Blog on Selected Ideas in Communications, written by Editor in Chief of JSAC)
[154] Jiale Lei, Junqin Huang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Muhammad Khurram Khan. "DeFLoc: Deep Learning Assisted Indoor Vehicle Localization atop FM Fingerprint Map". IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 23, No. 10, pp. 19795-19806, 2022.
[153] Long Cheng, Linghe Kong*, Yu Gu, Jianwei Niu, Ting Zhu, Cong Liu, Shahid Mumtaz, Tian He. "Collision-Free Dynamic Convergecast in Low-Duty-Cycle Wireless Sensor Networks". IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), Vol. 21, No. 3, pp. 1665-1680, 2022.
[152] Youjing Lu, Fan Wu*, Shaojie Tang, Linghe Kong, Guihai Chen. "Shared Secret Key Generation by Exploiting Inaudible Acoustic Channels". ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), Vol. 18, No. 1, pp. 13:1-13:26, 2022.
[151] Gleb Sibul, Peihao Yang, Dmitri Muravev, Jian Gang Jin*, Linghe Kong. "Revealing the True Navigability of the Northern Sea Route from Ice Conditions and Weather Observations". Maritime Policy & Management (MPM), pp. 1-17, 2022.
[150] Yunzhong Chen, Jiadi Yu*, Linghe Kong, Yanmin Zhu, Feilong Tang. "RFPass: Towards Environment-Independent Gait-based User Authentication Leveraging RFID". IEEE SECON, 2022.
[149] Deyu Lin, Linghe Kong*, Chengkun Zhao, Jiayi Gao, Hao Ouyang, Ziyuan Yang, Zhiqiang Zhang. "An energy-efficiency-adaptive clustering formation mechanism for the wireless sensor networks". IET Communications, Vol. 16, No. 3, pp. 255-265, 2022.
[148] Long Chen, Feilong Tang, Linghe Kong*, Rui Li, Zhi Hou, Jiacheng Liu, Xu Li. "Load-Adaptive and Energy-Efficient Topology Control in LEO Mega-Constellation Networks". IEEE GLOBECOM, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
[147] Rui Li, Baojun Lin*, Yingchun Liu, Shuangjie Tan, Shuai Zhao, Mingjie Dong, Jiale Lei, Linghe Kong. "CMOR can see more: Centralized Optical Routing in Multi-layer Space Networks". IEEE GLOBECOM, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
[146] Haona Chen, Zengyu Ye, Yutong Liu*, Yongguang Li*, Linghe Kong, Jiadi Yu, Guihai Chen. "Wi-Uro: Real-time Monitoring and Alarming for Urine Bags Using Commodity Wi-Fi". IEEE GLOBECOM, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
[145] Xingrui Yi, Linghe Kong, Yutong Liu*, Guihai Chen, Xue Liu, Shahid Mumtaz, Joel J. P. C. Rodrigues. "6G Intelligent Distributed Uplink Beamforming for Transport System in Highly Dynamic Environments". IEEE GLOBECOM, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
[144] Peihao Yang, Jiale Lei, Linghe Kong*, Chenren Xu, Peng Zeng, Evgeny Khorov. "Policy Learning based Cognitive Radio for Unlicensed Cellular Communication". IEEE GLOBECOM, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
[143]
Caiqian Zhang, Yutong Liu, Linghe Kong*, Guihai Chen, Jianhua Gao, Zhen Wang. "mNB-IoT: Concurrent Uplink Transmission for Multiple User Equipments in NB-IoT".
IEEE WCNC, 2022.

2021

[142] Qiao Xiang*, Haitao Yu, James Aspnes, Franck Le, Linghe Kong, Y. Richard Yang. "Optimizing in the Dark: Learning Optimal Network Resource Reservation Through a Simple Request Interface". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 29, No. 2, pp. 571-584, 2021.
[141] Jiadi Yu*, Li Lu, Yingying Chen, Yanmin Zhu, Linghe Kong. "An Indirect Eavesdropping Attack of Keystrokes on Touch Screen through Acoustic Sensing". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 20, No. 2, pp. 337-351, 2021.
[140] Peihao Yang, Linghe Kong*, Meikang Qiu, Xue Liu, Guihai Chen. "Compressed Imaging Reconstruction with Sparse Random Projection". ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications (TOMM), Vol. 17, No. 1, pp. 26:1-26:25, 2021.
[139] Long Chen, Feilong Tang*, Xu Li, Laurence T. Yang, Lijun Cao, Jiadi Yu, Luoyi Fu, Zhetao Li, Linghe Kong. "Dynamical Control Domain Division for Software-Defined Satellite-Ground Integrated Vehicular Networks". IEEE Transactions on Network Science and Engineering (TNSE), Vol. 8, No. 4, pp. 2732-2741, 2021.
[138] Li Lu, Jian Liu, Jiadi Yu*, Yingying Chen, Yanmin Zhu, Linghe Kong, Minglu Li. "Enable Traditional Laptops with Virtual Writing Capability Leveraging Acoustic Signals". The Computer Journal (COMJ), Vol. 64, No. 12, pp. 1814-1831, 2021.
[137] Yutong Liu, Linghe Kong*, Guihai Chen, Fangqin Xu, Zhanquan Wang. "Light-weight AI and IoT Collaboration for Surveillance Video Pre-processing". Journal of Systems Architecture (JSA), Vol. 114, No. 101934, 2021.
[136] Peihao Yang, Linghe Kong*, Guihai Chen. "Spectrum Sharing for 5G/6G uRLLC: Research Frontiers and Standards". IEEE Communications Standards Magazine (COMSTD), Vol. 5, No. 2, pp. 120-125, 2021.
[135] Xingyu He, Tingting Liang, Zhao Zhang, Guisong Yang*, Linghe Kong, Ming Liu. "Analysis of Communication Reliability in NarrowBand-IoT Oriented Wireless Sensor Networks". IET Communications, Vol. 15, No. 1, pp. 33-42, 2021.
[134] Jingwei Wang, Junqin Huang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Dianle Zhou, Joel J. P. C. Rodrigues. "A Privacy-Preserving Vehicular Data Sharing Framework atop Multi-Sharding Blockchain". IEEE GLOBECOM, Madrid, Spain, 2021.

[133] Shuyu Wu, Linghe Kong*, Qiao Xiang, Zhenzhe Zheng, Luoyi Fu, Guihai Chen. "A Lightweight, Privacy-Preserving Tensor Completion Framework for Internet of Things". IEEE ISPA, New York, NY, USA, 2021.
[132] Yihuan Qian, Songwen Pei*, Jihong Yuan, Dianle Zhou, Tong Liu, Linghe Kong. "DRAM: Dragonfly Routing Algorithm on Multi-objects by Optimal Thresholds". IEEE ISPA, New York, NY, USA, 2021. (Best Student Paper Award)

2020

[131] Xiaochen Han, Bo Wu, Zheng Shuo, Xiao-Yang Liu*, Yimeng Zhang, Linghe Kong. "Tensor FISTA-Net for Real-Time Snapshot Compressive Imaging". AAAI, New York, USA, 2020. (Acceptance Rate 20.6%)
[130] Zhe Wang, Linghe Kong*, Kangjie Xu, Liang He, Kaishun Wu, Guihai Chen. "Online Concurrent Transmissions at LoRa Gateway". IEEE INFOCOM, Toronto, Canada, 2020. (Acceptance Rate 19.8%)
[129] Lanqing Yang, Yi-Chao Chen*, Hao Pan, Dian Ding, Guangtao Xue, Linghe Kong, Jiadi Yu, Minglu Li. "MagPrint: Deep Learning Based User Fingerprinting Using Electromagnetic Signals". IEEE INFOCOM, Toronto, Canada, 2020.
(Acceptance Rate 19.8%)
[128] Xiong Wang, Linghe Kong*, Zucheng Wu, Long Cheng, Chenren Xu, Guihai Chen. "SLoRa: Towards Secure LoRa Communications with Fine-grained Physical Layer Features". ACM SENSYS, Yokohama, Japan, 2020. (Acceptance Rate 20.7%)
[127] Xiong Wang, Linghe Kong*, Tianpeng Wei, Liang He, Guihai Chen, Jiangtao Wang, Chenren Xu. "VLD: Smartphone–assisted Vertical Location Detection for Vehicles in Urban Environments". ACM/IEEE IPSN, Sydney, Austraila, 2020. (Acceptance Rate 21.8%)
[126] Zhe Wang, Yifeng Cao, Linghe Kong*, Guihai Chen, Jiadi Yu, Shaojie Tang, Yingying Chen. "Reference Waveforms Forward Concurrent Transmissions in ZigBee Communications". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 28, No. 4, pp. 1629-1642, 2020.
[125] Peihao Yang, Linghe Kong*, Xiao-Yang Liu, Xin Yuan, Guihai Chen. "Shearlet Enhanced Snapshot Compressive Imaging". IEEE Transactions on Image Processing (
TIP), Vol. 29, pp. 6466-6481, 2020.
[124] Linghe Kong*, Wenhao Qu, Jiadi Yu, Hua Zuo, Guihai Chen, Fei Xiong, Shirui Pan, Siyu Lin, Meikang Qiu. "Distributed Feature Selection for Big Data using Fuzzy Rough Sets". IEEE Transactions on Fuzzy Systems (TFS), Vol. 28, No. 5, pp. 846-857, 2020.
[123] Long Cheng, Linghe Kong*, Yongjia Song, Jianwei Niu, Chengwen Luo, Yu Gu, Shahid Mumtaz, Tian He. "Adaptive Forwarding with Probabilistic Delay Guarantee in Low-Duty-Cycle Wireless Sensor Networks". IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), Vol. 19, No. 7, pp. 4775-4792, 2020.
[122] Ning Li, Linghe Kong*, Wei Shu, Min-You Wu. "Benefits of Short-Distance Walking and Fast-Route Scheduling in Public Vehicle Service". IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 21, No. 9, pp. 3706-3717, 2020.
[121] Linghe Kong*, Zucheng Wu, Guihai Chen, Meikang Qiu, Shahid Mumtaz, Joel J. P. C. Rodrigues. "Crowdsensing Based Cross-Operator Switch in Rail Transit Systems". IEEE Transactions on Communications (TCOM), Vol. 68, No. 12, pp. 7938-7947, Dec. 2020.
[120] Junqin Huang, Linghe Kong*, Hong-Ning Dai, Weiping Ding, Long Cheng, Guihai Chen, Xi Jin, Peng Zeng. "Blockchain Based Mobile Crowd Sensing in Industrial Systems". IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), Vol. 16, No 10. pp. 6553-6563, 2020.
[119] Linghe Kong, Xiao-Yang Liu, Hao Sheng*, Peng Zeng, Guihai Chen. "Federated Tensor Mining for Secure Industrial Internet of Things". IEEE Transactions on Industrial Informatics (
TII), Vol. 16, No. 3, pp. 2144-2153, 2020.
[118] Kayhan Zrar Ghafoor*, Linghe Kong, Sherali Zeadally, Ali Sadiq, Gregory Epiphaniou, Mohammad Hammoudeh, Ali Kashif Bashir, Shahid Mumtaz. "Millimeter-Wave Communication for Internet of Vehicles: Status, Challenges and Perspectives". IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), Vol. 7, No. 9, pp. 8525-8546, 2020.
[117] Kayhan Zrar Ghafoor, Mohsen Guizani*, Linghe Kong, Halgurd S. Maghdid. "Enabling Efficient Coexistence of DSRC and C-V2X in Vehicular Networks". IEEE Wireless Communications (WCM), Vol. 27, No. 2, pp. 134-140, 2020.
[116] Yutong Liu, Linghe Kong*, Fan Wu, Guihai Chen. "GroupCoach: Compressed Sensing Based Group Activity Monitoring and Correction". IEEE/ACM IWQoS, Hangzhou, China, 2020. (Best Paper Award)
[115] Fan Wu*, Yunlong Xiang, Zhenzhe Zheng, Yuben Qu, Xiaofeng Gao, Linghe Kong, Guihai Chen, Biao Liu. "Towards Fine-Grained Indoor White Space Sensing". GPC, Xi'an, China, 2020. (Best Paper Award)

2019

[114] Liang He*, Linghe Kong, Ziyang Liu, Yuanchao Shu, Cong Liu. "Diagnosing Vehicles with Automotive Batteries". ACM MOBICOM, Los Cabos, Mexico, 2019.
[113] Xiangyu Xu, Jiadi Yu*, Yingying Chen,Yanmin Zhu Linghe Kong, Minglu Li. "Fine-grained Breathing Monitoring in Driving Environments Utilizing Acoustic Signals". ACM MOBISYS, Seoul, South Korea, 2019. (Acceptance Rate 23.3%)
[112] Youjing Lu, Fan Wu*, Shaojie Tang, Linghe Kong, Guihai Chen. "FREE: A Fast and Robust Key Extraction Mechanism via Inaudible Acoustic Signal". ACM MOBIHOC, Catania, Italy, 2019. (Acceptance Rate 23.7%)
[111] Hao Kong, Li Lu, Jiadi Yu*,Yingying Chen, Linghe Kong, Minglu Li. "FingerPass: Finger Gesture-based Continuous User Authentication for Smart Homes Using Commodity WiFi". ACM MOBIHOC, Catania, Italy, 2019. (Acceptance Rate 23.7%)
[110] Qiao Xiang*, Haitao Yu, James Aspnes, Franck Le, Linghe Kong,Y. Richard Yang. "Optimizing in the Dark: Learning an Optimal Solution Through a Simple Request Interface". AAAI, Hawaii, USA, 2019. (Acceptance Rate 16%)
[109] Junqin Huang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Long Cheng, Kaishun Wu, Xue Liu. "B-IoT: Blockchain Driven Internet of Things with Credit-Based Consensus Mechanism". IEEE ICDCS, Dallas, Texas, USA, 2019. (Acceptance Rate 19.6%)
[108] Xiong Wang, Linghe Kong*, Liang He, Guihai Chen. "mLoRa: A Multi-Packet Reception Protocol for LoRa Communications". IEEE ICNP, Chicago, Illinois, USA, 2019. (Acceptance Rate 19.3%)
[107] Yifeng Cao, Zhe Wang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Jiadi Yu, Shaojie Tang, Yingying Chen. "Forward the Collision Decomposition in ZigBee". IEEE ICNP, Chicago, Illinois, USA, 2019.
(Acceptance Rate 19.3%)
[106] Linghe Kong*, Yifeng Cao, Liang He, Guihai Chen, Min-You Wu, Tian He. "Multi-Rate Selection in ZigBee". IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 27, No. 3, pp. 1055-1068, 2019.
[105] Li Lu, Jiadi Yu*, Yingying Chen, Hongbo Liu, Yanmin Zhu, Linghe Kong, Minglu Li. "Lip Reading-based User Authentication through Acoustic Sensing on Smartphones". IEEE/ACM Transactions on Networking (
TON), Vol. 27, No. 1, pp. 447-460, 2019. (Featured in IEEE Spectrum)
[104] Liang He, Linghe Kong*, Yu Gu, Cong Liu, Tian He, Kang G. Shin. "Extending Battery System Operation via Adaptive Reconfiguration". ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), Vol. 15, No. 1, pp. 1-23, 2019.
[103] Junqin Huang, Linghe Kong*, Xue Liu, Peng Zeng, Min-You Wu, Guihai Chen. "Towards Secure Industrial IoT: Blockchain System with Credit-Based Consensus Mechanism". IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), Vol. 15, No. 6, pp. 3680-3689, 2019. (ESI Highly Cited Paper)
[102] Zhe Wang, Linghe Kong*, Kangjie Xu, Guihai Chen, Liang He. "PPM: Preamble and Postamble Based Multi-Packet Reception for Green ZigBee Communication". IEEE Transactions on Green Communications and Networking (TGCN), Vol, 3, No. 3, pp. 817-827, 2019.
[101] Yutong Liu, Linghe Kong*, Guihai Chen. "Data-oriented Mobile Crowdsensing: A Comprehensive Survey". IEEE Communications Surveys and Tutorial (COMST), Vol. 21, No. 3, pp. 2849-2885, 2019.
[100] Kayhan Zrar Ghafoor, Linghe Kong*, Eghbal Hosseini, Ali Sadiq, Danda Rawat. "Quality of Service Aware Routing Protocol in Software-Defined Internet of Vehicles". IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), Vol. 6, No. 2, pp. 2817-2828, 2019.
[99] Changqing Xia, Chi Xu, Linghe Kong, Peng Zeng*, Xi Jin. "Heterogeneous Slot Scheduling for Real-time Industrial Wireless Sensor Networks". Elsevier Computer Networks (COMNET), Vol. 157, pp. 68-77, 2019.
[98] Jiapeng Huang, Zhenzao Wen, Linghe Kong*, Li Ge, Min-You Wu, Guihai Chen. "Accelerate the Classification Statistics in RFID Systems". Theoretical Computer Science (TCS), Vol. 788, pp. 39-52, 2019.
[97] Changqing Xia, Xi Jin, Linghe Kong, Chi Xu, Peng Zeng*. "Lane Scheduling around Crossroads for Edge Computing based Autonomous Driving". Journal of Systems Architecture (JSA), Vol 95, pp.1-8, 2019.
[96] Xiong Wang, Tianpeng Wei, Linghe Kong*, Liang He, Fan Wu, Guihai Chen. "ECASS: Edge computing based auxiliary sensing system for self-driving vehicles". Journal of Systems Architecture (JSA), Vol. 97, pp. 258-268, 2019.
[95] Peng Zeng*, Zhaowei Wang, Zhengyi Jia, Linghe Kong, Dong Li, Xi Jin. "Time-slotted software-defined Industrial Ethernet for real-time Quality of Service in Industry 4.0". Future Generation Computer Systems (FGCS), Vol. 99, pp. 1-10, 2019.
[94] Linghe Kong*, Fan Wu, Xiaofeng Gao, Min-You Wu, Guihai Chen. "Enhancing Data Delivery in Vehicular Networks Using Dual-Radio Architecture". CCF Transactions on Networking (CTON), Vol. 1, No. 1, pp. 52-64, 2019.

[93] Yutong Liu, Linghe Kong*, Muhammad Hassan, Long Cheng, Guangtao Xue, Guihai Chen. "Litedge: Towards Light-weight Edge Computing for Efficient Wireless Surveillance System". IEEE/ACM IWQoS, Phoenix, AZ, USA, 2019.
[92] Xiong Wang, Linghe Kong*, Jintao Wu, Hang Wang, Xiaofeng Gao, Guihai Chen. "mmHandover: A Pre-Connection based Handover Protocol for 5G Millimeter Wave Vehicular Networks". IEEE/ACM IWQoS, Phoenix, AZ, USA, 2019.
[91] Youjing Lu, Fan Wu*, Shaojie Tang, Linghe Kong, Guihai Chen. "Pushing the Limit of CSI-based Activity Recognition: An Enhanced Approach via Packet Reconstruction". IEEE SECON, Boston, USA, 2019.
[90] Zhenzao Wen, Linghe Kong*, Guihai Chen, Muhammad Khurram Khan, Shahid Mumtaz, Joel J.P.C. Rodrigues. "Understanding Multi-Path Routing Algorithms in Datacenter Networks". IEEE GLOBECOM, Waikoloa, HI, USA, 2019.
[89] Zucheng Wu, Linghe Kong*, Guihai Chen, Muhammad Khurram Khan, Shahid Mumtaz, Joel J.P.C. Rodrigues. "CrowdSwitch: Crowdsensing Based Switch Between Multiple Cellular Operators in Subways". IEEE GLOBECOM, Waikoloa, HI, USA, 2019.

[88] Muhammad Hassan, Yutong Liu, Linghe Kong*, Ziming Wang, Guihai Chen. "GANemotion: Increase Vitality of Characters in Videos by Generative Adversary Networks". IJCNN, Budapest, Hungary, 2019.
[87] Wenhao Qu, Linghe Kong*, Kaishun Wu, Feilong Tang, Guihai Chen. "Distributed Fuzzy Rough Set for Big Data Analysis in Cloud Computing". IEEE ICPADS, Tianjing, China, 2019. (Best Paper Award)
[86] Peihao Yang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Jianhong Shi, Guihua Zeng. "Cloud based Sparse Random Projection for Compressed Imaging". IEEE SmartCloud, Tokyo, Japan, 2019. (Best Paper Award)
[85] Hongkun Chen, Feilong Tang*, Linghe Kong, Wenchao Xu, Xingjun Zhang, Yanqin Yang. "Optimal Resource Allocation through Joint VM Selection and Placement in Private Clouds". IFIP NPC, Hohhot
, Inner Mongolia, China, 2019. (Best Paper Award)
[84] Xi Chen, Qiao Xiang, Linghe Kong*, Xue Liu. "RadioLoc: Learning Vehicle Locations with FM Signal in All-Terrain Environments". IEEE MASS, Monterey, CA, USA, 2019. (Best Paper Award)
[83] Zhe Wang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Ming Ni. "nnD: Shallow Neural Network Based Collision Decoding in IoT communications". SmartCom, Birmingham, UK, 2019.(Best Student Paper Award)
[82] Linghe Kong*, Zhe Wang, Yongshuai Duan, Tong Meng, Fan Wu, Guihai Chen. "Rate Adaptive Broadcast in Internet of Things". CWSN, Chongqing, China, 2019.
(Best Paper Award)

2018

[81] Xiong Wang, Linghe Kong*, Fanxin Kong, Fudong Qiu, Mingyu Xia, Shlomi Arnon, Guihai Chen. "Millimeter Wave Communication: A Comprehensive Survey". IEEE Communications Surveys and Tutorial (COMST), Vol. 20, No. 3, pp. 1616-1653, 2018. (ESI Highly Cited Paper)
[80] Shuai Wang*, Song Min Kim, Linghe Kong, Tian He. "Concurrent Transmission Aware Routing in Wireless Networks". IEEE Transactions on Communications (TCOM), Vol. 66, No. 12, pp. 6725-6286, 2018.
[79] Linghe Kong, Guangtao Xue, Kayhan Zrar Ghafoor, Rasheed Hussain, Hao Sheng*, Peng Zeng. "Real-Time Density Detection in Connected Vehicles: Design and Implementation". IEEE Communications Magazine (
COMMAG), Vol. 56, No. 10, pp. 64-70, 2018.
[78] Jiangtao Wang*, Leye Wang, Yasha Wang, Daqing Zhang, Linghe Kong. "Task Allocation in Mobile Crowd Sensing: State of the Art and Future Opportunities". IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), Vol. 5, No. 5, pp. 3747-3757, 2018.
[77] Guanhao Wu, Xiaofeng Gao*, Tao Chen, Hao Zhou, Linghe Kong, Guihai Chen. "Shifter: A Consistent Multicast Routing Update Scheme in Software-Defined Networks". IEEE ICNP, Cambridge, UK, 2018. (Acceptance Rate 17.9%)
[76] Bowen Wang, Linghe Kong*, Liang He, Fan Wu, Jiadi Yu, Guihai Chen. "I(TS,CS): Detecting Faulty Location Data in Mobile Crowdsensing". IEEE ICDCS, Vienna, Austria, 2018.
(Acceptance Rate 20%)
[75] Junjie Hou, Yongxin Zhu*, Linghe Kong, Zhe Wang, Sen Du, Shijin Song, Tian Huang. "A Case Study of Accelerating Apache Spark with FPGA". IEEE TrustCom, New York, NY, USA, 2018. (Best Demo Award)
[74] Zhe Wang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Liang He. "PPM: Preamble and Postamble Based Multi-Packet Reception for Green ZigBee Communication". IEEE GLOBECOM, Abu Dhabi, UAE, 2018.
[73] Yihui Qian, Yutong Liu, Linghe Kong*, Min-You Wu, Shahid Mumtaz. "ReFeR: Resource Critical Flow Monitoring in Software-Defined Networks". IEEE GLOBECOM, Abu Dhabi, UAE, 2018.
[72] Xiong Wang, Linghe Kong*, Guihai Chen, Siyu Lin, Haifeng Tang. "Co2-Robot : A Collaborative Communication Protocol for Swarm Robots". IEEE ICPADS, Singapore, 2018.
[71] Yutong Liu, Linghe Kong*, Yifeng Cao, Vahan Sarafian, Long Cheng, Guihai Chen. "Stop Unauthorized Access to Your Smart Devices". IEEE ICPADS, Singapore, 2018.
[70] Hejun Xiao, Dongxin Liu, Fan Wu, Linghe Kong, Guihai Chen. "CORTEN: A Real-Time Accurate Indoor White Space Prediction Mechanism". IEEE MASS, Chengdu, China, 2018.
[69] Yu Lin, Fan Wu*, Linghe Kong, Guihai Chen. "Quality-based User Recruitment in Mobile Crowd Sensing". IEEE MSN, Shenyang, China, 2018.
[68] Shichao Li, Ning Zhang, Siyu Lin*, Linghe Kong, Ajay Katangur, Muhammad Khurram Khan, Minming Ni, Gang Zhu. "Joint Admission Control and Resource Allocation in Edge Computing for Internet of Things". IEEE Network Magazine (NETWORK), Vol. 32, No. 1, pp. 72-79, 2018.
[67] Long Cheng, Jianwei Niu*, Chengwen Luo, Lei Shu, Linghe Kong, Zhiwei Zhao, Yu Gu. "Towards Minimum-Delay and Energy-Efficient Flooding in Low-Duty-Cycle WSNs". Elsevier Computer Networks (COMNET), Vol. 134, pp. 66-77, 2018.
[66] Linsheng Ye, Linghe Kong*, Kayhan Zrar Ghafoor, Guihai Chen, Shahid Mumtaz. "LAB: Lightweight Adaptive Broadcast Control in DSRC Vehicular Networks". Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), 2018.

[65] Liang He, Linghe Kong*, Jun Tao, Jing-Dong Xu, Jianping Pan. "On-Demand Mobile Data Collection in Cyber-Physical Systems". Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), 2018.
[64] Tao Chen, Yaomin Zhu, Xiaofeng Gao*, Linghe Kong, Guihai Chen. "Improving Resource Utilization via Virtual Machine Placement in Data Center Networks". Mobile Networks and Applications (MONET), Vol. 23, No. 2, pp. 227-238, 2018.

[63] Zhaowei Wang, Peng Zeng *, Linghe Kong, Dong Li, Xi Jin. "Node-identification-based Secure Time Synchronization in Industrial Wireless Sensor Networks". Sensors, Vol. 18, No. 8, pp. 2718, 2018.

2017

[62] Linghe Kong*, Xi Chen, Xue Liu, Qiao Xiang, Yi Gao, Noam Ben Baruch, Guihai Chen. "AdaSharing: Adaptive Data Sharing in Collaborative Robots". IEEE Transactions on Industrial Electronics (TIE), Vol. 64, No. 12, pp. 9569-9579, 2017.
[61] Linghe Kong*, Linsheng Ye, Fan Wu, Meixia Tao, Guihai Chen, Athanasios V. Vasilakos. "Autonomous Relay for Millimeter-Wave Wireless Communications". IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 35, No. 9, pp. 2127-2136, 2017.
[60] Linghe Kong*, Bowen Wang, Xi Chen, Xue Liu, Xiao-Yang Liu, Jiadi Yu, Guangtao Xue. "Joint Adaptation Framework in Mobile Ad Hoc Networks: A Control Theory Perspective". Elsevier Neurocomputing (NEUCOM), Vol. 270, pp. 66-74, 2017.
[59] Siyu Lin, Linghe Kong*, Qian Gao, Muhammad Khurram Khan, Zhangdui Zhong, Xi Jin, Peng Zeng. "Advanced Dynamic Channel Access Strategy in Spectrum Sharing 5G System". IEEE Wireless Communications (WCM), Vol. 24, No. 5, pp. 74-80, 2017.
[58] Xi Jin, Fanxin Kong, Linghe Kong, Huihui Wang, Changqing Xia, Peng Zeng*, Qingxu Deng. "A Hierarchical Data Transmission Framework for Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks". IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), Vol. 13, No. 4, pp. 2019-2029, 2017.
[57] Yifeng Cao, Linghe Kong*, Liang He, Guihai Chen, Min-You Wu, Tian He. "Mrs.Z: Improving ZigBee Throughput via Multi-Rate Transmission". IEEE ICNP, Toronto, Canada, 2017. (Acceptance Rate 18.6%)
[56] Hongjiang Lyu, Linghe Kong*, Chengzhang Li, Yunxin Liu, Jiansong, Zhang, Guihai Chen. "BikeLoc: a Real-time High-Precision Bicycle Localization System Using Synthetic Aperture Radar". APNet, Hong Kong, China, 2017.
[55] Luoyao Hao, Chengming Jin, Xiaofeng Gao, Linghe Kong, Fan Wu, Guihai Chen. "QoE-Aware Optimization for SVC-Based Adaptive Streaming in D2D Communications". IEEE IPCCC, San Diego, California, USA, 2017.
[54] Jiadi Yu*, Zhongyang Chen, Yanmin Zhu, Yingying Chen, Linghe Kong, Minglu Li. "Fine-grained Abnormal Driving Behaviors Detection and Identification with Smartphones". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 16, No. 8, pp. 2198-2212, 2017. (Featured in IEEE Xplore Innovation Spotlight)
[53] Xi Jin, Fanxin Kong, Linghe Kong, Wei Liu, Peng Zeng*, Chunhe Song. "Reliability and Temporality Optimization for Multiple Coexisting WirelessHART Networks in Industrial Environments". IEEE Transactions on Industrial Electronics (TIE), Vol. 64, No. 8, pp. 6591-6602, 2017.
[52] Linghe Kong*, Muhammad Khurram Khan, Fan Wu, Guihai Chen, Peng Zeng. "Millimeter-Wave Wireless Communications for IoT-Cloud Supported Autonomous Vehicles: Overview, Design, and Challenges". IEEE Communications Magazine (COMMAG), Vol. 55, No. 1, pp. 62-68, 2017.

[51] Xiaofeng Gao, Linghe Kong, Weichen Li, Wanchao Liang, Yuxiang Chen, Guihai Chen*. "Traffic Load Balancing Schemes for Devolved Controllers in Mega Data Centers". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 28, No. 2, pp. 572-585, 2017.
[50]
Fudong Qiu, Zhengxian He, Linghe Kong, Fan Wu*. "MAGIK: An Efficient Key Extraction Mechanism Based on Dynamic Geomagnetic Field". IEEE INFOCOM, Atlanta, GA, USA, 2017. (Acceptance Rate 20.8%)

[49] Long Cheng, Jianwei Niu*, Linghe Kong, Chengwen Luo, Yu Gu, Wenbo He, Sajal K. Das. "Compressive Sensing based Data Quality Improvement for Crowd-Sensing Applications". Elsevier Journal of Network and Computer Applications (JNCA), Vol. 77, pp. 123-134, 2017.
[48] Changqing Xia, Xi Jin, Linghe Kong, Peng Zeng*. "Bounding the Demand of Mixed-Criticality Industrial Wireless Sensor Networks". IEEE Access, Vol. 5, pp. 7505-7516, 2017.
[47] Changqing Xia, Xi Jin, Linghe Kong, Peng Zeng*. "Scheduling for Emergency Tasks in Industrial Wireless Sensor Networks". Sensors, Vol. 17, No. 7, pp. 1674, 2017.
[46] Ming Wan, Wenli Shang, Linghe Kong, Peng Zeng*. "Content-based Deep Communication Control for Networked Control System". Springer Telecommunication Systems (TELS), Vol. 65, No. 1, pp. 155-168, 2017.

2016

[45] Linghe Kong*, Daqiang Zhang, Zongjian He, Qiao Xiang, Jiafu Wan, Meixia Tao. "Embracing Big Data with Compressive Sensing: A Green Approach in Industrial Wireless Networks". IEEE Communications Magazine (COMMAG), Vol. 54, No. 10, pp. 53-59, 2016.
[44] Linghe Kong, Siyu Lin*, Weiliang Xie, Xiaoyu Qiao, Xi Jin, Peng Zeng, Wanli Ren, Xiao-Yang Liu. "Adaptive Barrier Coverage using Software Defined Sensor Networks". IEEE Sensors Journal, Vol. 16, No. 20, pp. 7364-7372, 2016.
[43] Dongxin Liu, Fan Wu*, Linghe Kong, Shaojie Tang, Yuan Luo, Guihai Chen. "Training-Free Indoor White Space Exploration". IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 34, No. 10, pp. 2589-2604, 2016.

[42] Fanxin Kong*, Qiao Xiang, Linghe Kong, and Xue Liu. "On-Line Event-Driven Scheduling for Electric Vehicle Charging via Park-and-Charge". IEEE RTSS, Porto, Portugal, 2016. (Acceptance Rate 23.4%)
[41] Xi Chen*, Linghe Kong, Xue Liu, Lei Rao, Fan Bai, Qiao Xiang. "How Cars Talk Louder, Clearer and Fairer: Optimizing the Communication Performance of Connected Vehicles via Online Synchronous Control". IEEE INFOCOM, San Francisco, CA, USA, 2016. (Acceptance Rate 18.3%)

[40] Linghe Kong, Qiao Xiang, Xue Liu, Xiao-Yang Liu*, Xiaofeng Gao, Guihai Chen, Min-You Wu. "ICP: Instantaneous Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks". Elsevier Computer Networks (COMNET), Vol. 101, pp. 144-157, 2016.
[39] Liang He, Linghe Kong, Siyu Lin*, Shaodong Ying, Yu Gu, Tian He, Cong Liu. "RAC: Reconfiguration-Assisted Charging in Large-Scale Lithium-ion Battery Systems". IEEE Transactions on Smart Grid (TSG), Vol. 7, No. 3, pp. 1420-1429, 2016.

[38] Linghe Kong*, Linsheng Ye, Bowen Wang, Xiaofeng Gao, Fan Wu, Guihai Chen, M. Shamim Hossain. "Connectivity-Aware Virtual Machine Placement in 60GHz Wireless Cloud Centers". EAI CloudComp, Guangzhou, China, 2016. (Best Paper Award)
[37] Qiao Xiang*, Linghe Kong, Xue Liu, Jingdong Xu, Wei Wang. "Auc2Reserve: A Differentially Private Auction for Electric Vehicle Fast Charging Reservation". IEEE RTCSA Invited Paper, Daegu, South Korea, 2016.
[36] Yifeng Cao, Xiao-Yang Liu, Linghe Kong*, Min-You Wu, Muhammad Khurram Khan. "EHR: Routing Protocol for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks". IEEE ICPADS, Wuhan, China, 2016.
[35] Yao Xie, Xiao-Yang Liu, Linghe Kong*, Fan Wu, Guihai Chen, Athanasios V. Vasilakos. "Drone-Based Wireless Relay using Online Tensor Update". IEEE ICPADS, Wuhan, China, 2016.
[34] Ailun Song, Xiaofeng Gao*, Fan Wu, Linghe Kong, Guihai Chen. "OR-Play: An Optimal Relay Placement Scheme for High-Quality Wireless Network Services". IEEE ICPADS, Wuhan, China, 2016. (Best Paper Award)
[33] Yuanyuan Li, Linghe Kong*, Fan Wu, Zhenzhe Zheng, Guihai Chen. "MAPM: Movement-based Adaptive Prediction Mechanism for Energy Conservation in Body Sensor Networks". IEEE GLOBECOM, Washington D.C., USA, 2016.
[32] Shuo Yang*, Fan Wu, Shaojie Tang, Tie Luo, Xiaofeng Gao, Linghe Kong, Guihai Chen. "Selecting Most Informative Contributors with Unknown Costs for Budgeted Crowdsensing". IEEE/ACM IWQoS Short Paper, Beijing, China, 2016.

2015 and before

[31] Linghe Kong*, Xue Liu. "mZig: Enabling Multi-Packet Reception in ZigBee". ACM MOBICOM, Paris, France, 2015. (Acceptance Rate 18.4%)
[30] Liang He*, Linghe Kong, Yu Gu, Jianping Pan, Ting Zhu. "Evaluating the On-Demand Mobile Charging in Wireless Sensor Networks". IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 14, No. 9, pp. 1861-1875, 2015.
[29] Linghe Kong, Xiao-Yang Liu, Meixia Tao, Min-You Wu, Yu Gu, Long Cheng, Jianwei Niu*. "Resource-Efficient Data Gathering in Sensor Networks for Environment Reconstruction". The Computer Journal (COMJ), Vol. 58, No. 6, pp. 1330-1343, 2015.
[28] Xiao-Yang Liu, Yanmin Zhu, Linghe Kong*, Cong Liu, Yu Gu, Athanasios V. Vasilakos, Min-You Wu. "CDC: Compressive Data Collection for Wireless Sensor Networks". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 26, No. 8, pp. 2188-2197, 2015. (ESI Highly Cited Paper)
[27] Long Cheng*, Linghe Kong, Chengwen Luo, Jianwei Niu, Yu Gu, Wenbo He, Sajal K. Das. "False Data Detection and Correction Framework for Participatory Sensing". IEEE/ACM IWQoS Short Paper, Portland, Oregon, USA, 2015.
[26] Ming Zhu*, Linghe Kong, Xiao-Yang Liu, Ruimin Shen, Wei Shu, Min-You Wu. "A Public Vehicle System with Multiple Origin-Destination Pairs on Traffic Networks". IEEE GLOBECOM, San Diego, CA, USA, 2015.
[25] Qiao Xiang*, Fanxin Kong, Xi Chen, Linghe Kong, Xue Liu, Lei Rao. "Auc2Charge: An Online Auction Framework for Electric Vehicle Park-and-Charge".
ACM e-Energy, Bangalore, India, 2015. (Acceptance Rate 22.8%)
[24] Siyu Lin, Linghe Kong*, Liang He, Ke Guan, Bo Ai, Zhangdui Zhong, Cesar Briso-Rodriguez. "Finite-state Markov modeling for high-speed railway fading channels". IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (AWPL), Vol. 14, No. 1, pp. 954-957, 2015.
[23] Linghe Kong*, Liang He, Xiao-Yang Liu, Yu Gu, Min-You Wu, Xue Liu. "Privacy-Preserving Compressive Sensing for Crowdsensing based Trajectory Recovery".
IEEE ICDCS, Columbus, Ohio, USA, 2015. (Acceptance Rate 12.9%)
[22] Linghe Kong*, Xi Chen, Xue Liu, Lei Rao. "FINE: Frequency-divided Instantaneous Neighbors Estimation System in Vehicular Networks".
IEEE PerCom Concise Paper, St. Louis, Missouri, USA, 2015.
[21] Qiao Xiang*, Xi Chen, Linghe Kong, Lei Rao, Xue Liu. "Data Preference Matters: A New Perspective of Safety Data Dissemination in Vehicular Ad Hoc Networks".
IEEE INFOCOM, Hong Kong, China, 2015. (Acceptance Rate 19.3%)
[20] Linghe Kong, Mingyuan Xia, Xiao-Yang Liu*, Guangshuo Chen, Yu Gu, Min-You Wu, Xue Liu. "Data Loss and Reconstruction in Wireless Sensor Networks". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS),Vol. 25, No. 11, pp. 2818-2828, 2014.
[19] Linghe Kong*, Mingchen Zhao, Xiao-Yang Liu, Jialiang Lu, Yunhuai Liu, Min-You Wu, Wei Shu. "Surface Coverage in Sensor Networks". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 25, No. 1, pp. 234–243, 2014.
[18] Linghe Kong*, Liang He, Yu Gu, Min-You Wu, Tian He. "A Parallel Identification Protocol for RFID Systems". IEEE INFOCOM, Toronto, Canada, 2014. (Acceptance Rate
19.4%)
[17] Liang He*, Linghe Kong, Siyu Lin, Shaodong Ying, Yu Gu, Tian He, Cong Liu. "Reconfiguration-Assisted Charging in Large-Scale Lithium-ion Battery Systems".
ACM/IEEE ICCPS, Berlin, Germany, 2014.
[16] Zheng Dong*, Linghe Kong, Peng Cheng, Liang He, Yu Gu, Lu Fang, Ting Zhu, Cong Liu. "REPC: Reliable and Efficient Participatory Computing for Mobile Devices". IEEE SECON, Singapore, 2014.
[15] Guangshuo Chen*, Xiao-Yang Liu, Linghe Kong, Jia-Liang Lu, Min-You Wu. "Multi-Attribute Compressive Data Gathering". IEEE WCNC, Istanbul, Turkey, 2014.
[14] Ming Zhu*, Xiao-Yang Liu, Linghe Kong, Ruimin Shen, Wei Shu, Min-You Wu. "The Charging-Scheduling Problem for Electric Vehicle Networks". IEEE WCNC, Istanbul, Turkey, 2014.
[13] Xiao-Yang Liu*, Kai-Liang Wu, Yanmin Zhu, Linghe Kong, Min-You Wu. "Mobility Increases the Surface Coverage of Distributed Sensor Networks". Elsevier Computer Networks (COMNET), Vol. 57, No. 11, pp. 2348–2363, 2013.
[12] Liang He*, Lipeng Gu, Linghe Kong, Yu Gu, Cong Liu and Tian He. "Exploring Adaptive Reconfiguration to Optimize Energy Efficiency in Large Battery Systems". IEEE RTSS, Vancouver, Canada, 2013. (Acceptance Rate
22.5%)
[11]
Linghe Kong*, Mingyuan Xia, Xiao-Yang Liu, Min-You Wu, Xue Liu. "Data Loss and Reconstruction in Sensor Networks". IEEE INFOCOM, Turin, Italy, 2013. (Acceptance Rate 17.4%)
[10] Song Yang*, Jia-Liang Lu, Fang Yang, Linghe Kong, Wei Shu, Min-You Wu. "Behavior-Aware Probabilistic Routing For Wireless Body Area Sensor Networks". IEEE GLOBECOM, Atlanda, GA, USA, 2013.
[9] Guangshuo Chen*, Xiao-Yang Liu, Linghe Kong, Jia-Liang Lu, Yu Gu, Wei Shu, Min-You Wu. "Multiple Attributes-based Data Recovery in Wireless Sensor Networks". IEEE GLOBECOM, Atlanda, GA, USA, 2013.
[8] Ting Cao*, Xinchao Zhang, Linghe Kong, Xiao-Yang Liu, Wei Shu, Min-You Wu. "Traffic Aware Routing in Urban Vehicular Networks". IEEE WCNC, Shanghai, China, 2013.
[7] Linghe Kong*, Yanmin Zhu, Min-You Wu, Wei Shu. "Mobile Barrier Coverage for Dynamic Objects in Wireless Sensor Networks". IEEE MASS, Las Vegas, USA, 2012.
[6] Linghe Kong*, Tianji Li, Min-You Wu, Wei Shu. "Eagle Eye: A Dual-Radio Architecture in Delay Tolerant Networks". IEEE MASS, Las Vegas, USA, 2012.
[5] Jiajun Hu*, Linghe Kong, Min-You Wu, Wei Shu. "Scheduling of Connected Autonomous Vehicles on Highway Lanes". IEEE GLOBECOM, Anaheim, California, USA, 2012.
[4] Linghe Kong*, Dawei Jiang, Min-You Wu. "Optimizing the Spatio-Temporal Distribution of Cyber-Physical Systems for Environment Abstraction". IEEE ICDCS, Genoa, Italy, 2010. (Acceptance Rate 14.4%)
[3] Linghe Kong*, Xuemei Liu, Zhi Li, Min-You Wu. "Automatic Barrier Coverage Formation with Mobile Sensor Networks". IEEE ICC, Cape Town, South Africa, 2010.
[2] Jue Wang*, Linghe Kong, Min-You Wu. "Capacity of Wireless Ad Hoc Networks Using Practical Directional Antennas". IEEE WCNC, Sydney, Australia, 2010.
[1] Linghe Kong*, Luoyi Fu, Xuemei Liu, Min-You Wu. "Accelerating Initialization for Sensor Networks". IEEE GLOBECOM, Honolulu, Hawaii, USA, 2009.

Education Paper

[5] 向乔, 刘雨桐*, 孔令和, 高晓沨, 张铭, 陈娟, Amruth Kumar, Raj Rajendra. "CS2023:计算机科学教育知识与胜任力模型并轨的全新探索". 计算机教育, 期4, 页, 2023.
[4] Zhanquan Wang, Yuxin Tian, Rui Chen, Linghe Kong*. "Research and Application of AI-enabled Education". ICPCSEE, 2023.
[3] Yuchen Li, Haoyi Xiong, Linghe Kong*, Rui Zhang, Dejing Dou, Guihai Chen
. "Meta Hierarchical Reinforced Learning to Rank for Recommendation: A Comprehensive Study in MOOCs". ECML PKDD
, Grenoble, France, 2022.
[2] Junqin Huang, Linghe Kong*, Jiejian Wu, Yutong Liu, Yuchen Li, Zhe Wang
. "Learning-based Congestion Control Simulator for Mobile Internet Education". MobiArch Workshop (held with ACM MOBICOM), 2021.
[1] 孔令和*, 严嘉捷. "面向人工智能人才的培养和考试改革". 招生考试研究, 期4, 页40-46, 2021.

Book

[Book3] Kayhan Zrar Ghafoor, Kevin Curran, Linghe Kong, Ali Safa Sadiq. (Ed.) "Security and Organization within IoT and Smart Cities". CRC Press, 2020, eBook ISBN 9781003018636.
[Book2] Linghe Kong, Tian Huang, Yongxin Zhu, Shenghua Yu. (Ed.) "Big Data in Astronomy". Elsevier, 2020, ISBN 9780128190845.
[Book1] Linghe Kong, Bowen Wang, Guihai Chen. "When Compressive Sensing Meets Mobile Crowdsensing". Springer, 2019, ISBN 978-981-13-7775-4.
[Chapter2] Halgurd Sarhang Maghdid*, Kayhan Zrar Ghafoor, Ali Al-Sherbaz, Linghe Kong, Naseer Al-Jawad. Chapter "Cooperative Strategies for Localization and Navigation" in book Cooperative Localization and Navigation, CRC Press, 2019.
[Chapter1] Junqin Huang, Linghe Kong*, Guihai Chen. Chapter "Outlier Discrimination and Correction in Intelligent Transportation Systems" in book Smart Cities Cybersecurity and Privacy, Elsevier, 2018.